Make your own free website on Tripod.com
Nfe - Phatumtani
Fri 23/7/04 13:46
Menu

:: ใครอะไรที่ไหน
:: ทำอะไรในปี 47
:: เป็นอย่างไรในปี 46
:: ศูนย์การเรียนชุมชน
:: การศึกษาพื้นฐาน
:: การศึกษาตามอัธยาศัย
:: บูรณาการแผนชุมชน
:: โครงการพิเศษ

Link
:: ศบอ. เมืองปทุมธานี
:: ศบอ. ลำลูกกา
:: ศบอ. คลองหลวง
:: ศบอ. หนองเสือ
:: ศบอ. ธัญบุรี
:: ศบอ. สามโคก
:: ศบอ. ลาดหลุมแก้ว
:: ห้องสมุดประชาชน
 
 
กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2547
โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
รูปภาพ การฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต กำหนดจัดอบรมโดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ
          การส่งเสริมประชาธิปไตย
          การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สถานที่จัดอบรม
          ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีกำหนดจัดอบรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ในเดือนสิงหาคม 2547 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนและ/หรือ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 120 คน มีโอกาสได้  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และฝึกทักษะชีวิต ที่จำเป็นต่อการดำรชีวิตร่วมกัน ตลอดทั้งมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิตที่ถูกต้อง และมีทักษะชีวิต ที่จำเป็นเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยดำเนินการในรูปแบบ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตแบบค่ายพักแรม จำนวน 2 วัน 1 คืน
 
 
 
 
กิจกรรมเดือนกรกฎารม 2547
 
กิจกรรมที่ผ่านมา