Make your own free website on Tripod.com
Nfe - Pathumtani
Fri 23/4/04 10:41
Menu

:: ใครอะไรที่ไหน
:: ทำอะไรในปี 47
:: เป็นอย่างไรในปี 46
:: ศูนย์การเรียนชุมชน
:: การศึกษาพื้นฐาน
:: การศึกษาตามอัธยาศัย
:: บูรณาการแผนชุมชน
:: โครงการพิเศษ

Link
:: ศบอ. เมืองปทุมธานี
:: ศบอ. ลำลูกกา
:: ศบอ. คลองหลวง
:: ศบอ. หนองเสือ
:: ศบอ. ธัญบุรี
:: ศบอ. สามโคก
:: ศบอ. ลาดหลุมแก้ว
:: ห้องสมุดประชาชน
     
 
 
     
 
คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี
   

ประกอบด้วย
   
1.นายบุญเลิศ มาแสง ประธานกรรมการ
2.นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย เนตรพระฤทธิ์ กรรมการ
4. นายสมชาย สอนเสริม กรรมการ
5. นายประชิต เครือสุคนธ์ กรรมการ
6. นาวาอากาศเอกกมล ประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ
7. นายนุกูล สุริยะสวัสดิ์ กรรมการ
8. นายปรีชา ศรีสุดาวรรณ กรรมการ
9. นางสาวประภาภรณ์ ธิติมาพงศ์ กรรมการ
10. นางสาววัชรา สถาพรพิมล กรรมการ
11. นางนที ศิริพันธ์ กรรมการ
12. นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย กรรมการ
13. นายสง่า ปานนุ่ม กรรมการ
14. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี กรรมการและเลขานุการ
15. นางสุรีย์ รัตนภิรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+::+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+

คณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าที่ ดังนี้

  1)  กำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา
  2)  ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
  3)  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  4)  กำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
  5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  6)  ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  7)  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหาร
       ทั่วไป ของสถานศึกษา
  8)  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน
       ทุกระดับ รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
  9)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษา
       เป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  10)  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณะชน
  11)  แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่เห็นสมควร
  12)  ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น